Jeste li znali da se socijalne vještine odnose na vještine komuniciranja, rješavanja problema, odlučivanja, kreativnog i kritičkog razmišljanja, upravljanja sobom, svojim emocijama i ponašanjima te doprinose uspješnijem nošenju s izazovima i zahtjevima okoline, kao i boljoj integraciji djeteta u vrtić, školu te općenito skupinu vršnjaka?

Jeste li znali da se socijalne vještine uče od samog rođenja?

Dijete koje ima slabije razvijene socijalne vještine može postati rizično za razvoj daljnjih emocionalnih, ponašajnih ili akademskih teškoća.

Važno je djeci omogućiti prilike, odnosno osmisliti situacije u kojima mogu učiti i usvajati socijalne vještine.

Neke od korisnih strategija za usvajanje socijalnih vještina su pozitivno potkrepljivanje (pohvala, nagrada, pozitivna pažnja) onih ponašanja za koja želimo da ih dijete zadrži ili razvije, pokazivanje poželjnih ponašanja (modeliranje) koje dijete učenjem po modelu usvaja te kasnije primjenjuje, poticanje djeteta da dijeli (igračke, slatkiše) i slično.

Comments are disabled.