Rehabilitacijski programi

Psihološka podrška

Psihološka podrška uključuje pružanje podrške i pomoći, psihološko osnaživanje socio-emocionalnog razvoja kroz prepoznavanje, razumijevanje i
internalizaciju emocionalnih iskustava te razumijevanja raspoloženja i stanja drugih, razvijanje socijalne svijesti, usvajanje socijalnih i komunikacijskih vještina kroz socijalno modeliranje i interakciju, pomoć pri rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija, poticanje razvijanja primjerenih oblika ponašanja, razvijanje i podržavanje interpersonalnih odnosa, osnaživanje razvoja izvršnih funkcija i usmjerenosti ponašanja korisnika s konačnim ciljem stjecanja samopouzdanja i samostalnosti.
U radu se koriste tehnike iz direktivne i nedirektivne terapije igrom, empatičko reflektiranje, aktivno uključivanje, ekspresivne tehnike, didaktičke igračke te potpomognuta komunikacija, primjenjive u radu s djecom predškolske i školske dobi.

Psihološka podrška – neurofeedback trening

Neurofeedback je u današnje vrijeme sve više prisutan u raznim područjima i sve se više priča o dobrobitima ove metode.
Neurofeedback je neinvazivna metoda, vrsta biofeedback-a, kojom se postupno utječe na poboljšanje funkcije mozga. To je metoda praćenja električnih valova mozga (alfa, beta, delta i theta) i učenja njihove samoregulacije, a sve to putem pristupačnog računalnog sučelja. Moždani valovi odraz su specifičnih mentalnih stanja, a neki obrasci moždanih valova mogu biti manje ili više poželjni za određene aktivnosti. Pojednostavljeno, alfa valove obično povezujemo s opuštenim, relaksiranim stanjem; beta valovi se javljaju u trenucima učenja, koncentracije, povećane moždane aktivnosti; theta valovi su sporiji, pretežito „sanjareći“ valovi dok se delta valovi javljaju u vrijeme kada osoba spava.
Neurofeedback trening traje od 30-45 minuta. Elektrode na neurofeedback uređaju detektiraju moždane valove koji se u realnom vremenu očitavaju i obrađuju na računalu. Elektrode isključivo služe za detekciju moždanih valova i ne mogu nanijeti ozljedu niti se njima dovodi električna energija u mozak. Za vrijeme neurofeedback treninga računalo obrađuje moždane valove i ostale informacije koje su dio ovog procesa kako bi se djetetu pružila povratna informacija (feedback) o funkciji njegovog vlastitog mozga. Povratna informacija se predstavlja na tri načina, putem promjene u zvuku i slici na video zapisu te taktilnim podražajem vibrirajuće igračke koju dijete drži u svom krilu. Kontinuiranim treningom počinju se proizvoditi željeni moždani valovi, a potiskuju neželjeni. Neurofeedback-om učite pospješivati moždanu aktivnost na isti način kao što učite i svaku drugu vještinu – preko povratne informacije (feedbacka) i ponavljanja. Postupak je vrlo jednostavan, zadatak djeteta je da bude opušten i da uživa gledajući u ekran, a mozak za to vrijeme odrađuje trening!
Znastvena istraživanja vezana uz učinke neurofeedback-a započela su negdje sredinom 90-ih godina prošlog stoljeća. Pokazalo se da korištenje neurofeedback metode utječe na poboljšanje kognitivnih sposobnosti (npr. pažnja, rješavanje problema), emocionalne kontrole (smanjenje anksioznosti) i psihofizičkog funkcioniranja (pobuđenost organizma).
Do sada su pozitivni učinci korištenja neurofeedback-a zabilježeni u brojnim tretmanima, primjerice poremećaja iz autističnog spektra, ADHD-a, odnosno poremećaja pažnje i koncentracije, kod poteškoća u učenju, epilepsije, poremećaja u ponašanju, poremećaja spavanja, anksioznosti, depresije, kroničnog umora, kronične boli, migrena, ozljeda glave, moždanog udara, ovisnosti o lijekovima i drogama, stresa…
Kod nas treninge provode dvije neurofeedback trenerice sa završenom edukacijom o vođenju naprednog neurofeedback treninga.

Senzorna integracija

Senzorna integracija je način na koji koristimo informacije koje iz vlastitog tijela i okoline primamo različitim osjetilima Sama riječ integracija predstavlja neurološki proces koji osigurava organizaciju osjeta iz tijela i okoline te uspješno korištenje tijela u okruženju u kojem se nalazi, a u slučaju senzorne integracije, osjetila se ujedinjuju kako bi se pojedinac bolje snalazio u okolini koja ga okružuje. Senzorna integracija uključuje interoceptivni sustav (proprioceptivni i vestibularni osjet), i eksteroceptivni sustav (auditivni, vizualni, taktilni, olfaktorni i gustatorni).
Kod poremećaja senzorne integracije mozak ne obrađuje ili ne organizira tijek senzornih impulsa na način koji pojedincu pruža dobru, preciznu informaciju o sebi i svijetu oko sebe. Testovi senzorne integracije i praksije pomaže nam razumjeti zašto neka djeca imaju poteškoće s očekivanim učenjem i ponašanjem. Najpoznatiji i najčešće provođen način ispitivanja odnosno procjene senzorne integracija je provedba ispitivanja senzorne integracije i praksije, poznatija kao SIPT test. Princip terapije senzoričke integracije usmjeren je na neurološke procese koji omogućuju preuzimanje i korištenje informacija iz tijela i okoline u svrhu stvaranja organiziranog motoričkog ponašanja.
Senzorna integracija provodi se u dvorani bogato opremljenoj opremom za regulaciju različitih senzoričkih osjeta koji predstavljaju izazove u svakidašnjem životu za djecu iz različitih spektara poremećaja. U sklopu dvorane nalazi se i posebno odvojena soba za regulaciju intenzivnih senzoričkih senzacija, tzv. Snoezelen soba. Pod snoezelenom se podrazumijevaju svjesno odabrani podražaji, ponuđeni u ugodnom okruženju u kojem se omogućava stimulacija osjeta i stjecanje iskustva uz pomoć svjetla, mirisa, zvukova i opipa. U cilju smanjenja preopterećenosti navedeni podražaji ponuđeni manje kompleksno – izabiru se i reduciraju podražaji. Na taj način se dijete osjeća sigurno i stječe ugodne doživljaje.

Vježbe svakodnevnih vještina

Radna terapija u udruzi se odvija u segmentu vježbi svakodnevnih vještina. Ona je primarno zdravstvena struka koja za cilj ima postizanje optimalnog funkcioniranja u aktivnostima svakodnevnog života. Aktivnost je terapijska i ima istu svrhu, a dijelimo ih na: aktivnosti samozbrinjavanja (oblačenje, svlačenje, terapijsko hranjenje, kupanje, pranje zubi, pranje ruku, toalet trening, vezanje vezica, češljanje..), aktivnosti produktivnosti (kuhanje kave, čaja, pripremanje obroka, samostalno korištenje i baratanje novcem, odlazak u trgovinu, produktivnost u školi, korištenje bankomata, pošte u kasnijem djetinjstvu) i aktivnosti slobodnog vremena koje obuhvaćaju razvijanje interesa, igra, igra s pravilima, socijalizacija s vršnjacima. Radna terapija obuhvaća razvoj i poticanje motoričkih, kognitivnih, emocionalnih i socijalnih vještina, što podrazumijeva holistički pristup djetetu te sveobuhvatni razvoj i poticaj razvoja na svim segmentima.

Radni terapeut će razvijati interese djeteta, raditi na poboljšanju pažnje i koncentracije, poticati kognitivni rast, razvijati socijalne vještine i raditi na poboljšanju motorike kroz aktivnosti motoričkog planiranja, a nakon postignuća tih ciljeva razvijati i one više centre motorike kao što su fina motorika i grafomotorika (priprema za školu).
Najveći i najznačajniji alat radnog terapeuta je svrsishodna aktivnost iskorištena kao terapijski medij. Od iznimno važne uloge je u najranijim koracima djetetovog razvoja jer dijete mora savladavati prvo najniže segmente razvoja kako bi napredovao do viših centara i poboljšao kognitivni razvoj.

Jedan od bitnih segmenata je i razvoj i poticanje komunikacije. Ona naime nije samo verbalna, te je važno postići razumijevanje djeteta do te razine do može komunicirati i ulaziti u interakciju. Komunikacija može biti verbalna i neverbalna, a u svrhu poticanja iste radni terapeuti koriste asistivnu tehnologiju. To je tehnologija primjene komunikatora u svrhu poticanja vještina komunikacije i boljeg razumijevanja okoline. Ona ne predstavlja učenje pričanja nego poticanje komunikacije!

Asistivna tehnologija u našoj udruzi obuhvaća rad na Tobii komunikatoru 5 koji se sastoji od tableta, komunikatora i EyeTrackera. Prije samog korištenja potrebna je inicijalna procjena koja se vrši pomoću kalibracije i inicijalnog upitnika koje ispunjava skrbnik osobe kandidata za korištenje asistivne tehnologije.Tracker je uređaj kojim se izvodi proces kalibracije odnosno snimanja pokreta očne jabučice. Nakon uspješne kalibracije sustav komunikatora memorira pokrete i sprema u sustav za korištenje. Dijete potom upravlja pogledom preko tableta i potvrđuje željene radnje i naloge. Rad na komunikatoru se mora vježbati kao i sve ostale aktivnosti, pa slobodno možemo reći da se radi o treningu. Rad se odvija po razinama, tako od primanih aktivnosti i poticanja osnovnih gesti dolazimo do složenijih radnji kao što su izbor istih i sličnih slika, pisanje, sintetizacija zvuka.

Tobii sustav je sustav učenja i poticanja i pokazao se od iznimne koristi i značaja u razvoju interesa i komunikacije djece s nemogućnošću verbalnog govora. On je ujedno i sredstvo koje je nekoj djeci i ljudima supstitucijsko sredstvo govora i komunikacije, a znamo da je komunikacija osnova razvoja socijalnog života čovjeka!
Također, koriste se i mnoge druge vrste različitih komunikatora.

Logopedska terapija

Logopedska terapija uključuje prevenciju, otkrivanje, dijagnosticiranje i terapiju poremećaja komunikacije, jezika, govora i glasa. Logopedska dijagnostika uključuje procjenu komunikacijskog te jezičnog i govornog razvoja, kao i procjenu predvještina i vještina čitanja i pisanja, matematičkih vještina i logičkog shvaćanja. Logopedski kabinet opremljen je dijagnostičkim testovima – Test razumijevanja gramatike (TROG-2:HR), Komunikacijske razvojne ljestvice (KORALJE) i Reynell razvojne ljestvice govora (NRDLS II). Dijete se uključuje u individualnu logopedsku terapiju jedanput tjedno u trajanju od 30 minuta. U terapijskom postupku koriste se tradicionalne metode kao i asistivna tehnologija, Digitalni
logopedski set, Forbrain slušalice i brojna didaktička oprema.

Kineziterapija, sport i rekreacijske aktivnosti

Razvoj djece s teškoćama više je ili manje usporen, što se odnosi i na motorički razvoj. Takva djeca nešto kasnije prohodaju, kasnije progovore, a budući da im je i koordinacija pokreta otežana imaju poteškoća sa samostalnim uzimanjem hrane i odijevanjem. Ponekad je kod takve djece prisutno odstupanje u razvoju kognitivnih sposobnosti te otežano orijentiranje u vremenu i prostoru. Zbog svega navedenog rehabilitacija djece je složen i dugotrajan proces čiji je konačni cilj osposobljavanje za samoaktualizaciju. U tom nastojanju kineziterapija, tjelesno vježbanje i sport imaju višestruko pozitivan doprinos. Svaki proces učenja odvija se kroz funkcioniranje tjelesnog sustava.

Preduvjet svake funkcije je pokretljivost, a ona je vezana uz motornu aktivnost. Iz toga je lako zaključiti da neusklađen i nedovoljan motorni razvoj nema za posljedicu samo nesposobnost izvođenja nekog pokreta, već i u znatnoj mjeri ograničava spoznajni proces i razvoj u cjelini. Fizički i psihički razvoj djeteta uvjetovan je njegovom aktivnošću, zbog čega je vrlo važno da kod djece koja pokazuju znakove zaostajanja u motornom razvoju učenje putem pokreta bude temelj i početna točka cjelokupnog tretmana. Sposobnost kretanja i osjećanja osnovne su karakteristike života.

Sadržaj kinezioloških programa koji pomažu u uklanjanju teškoća:

 1. različiti oblici prirodnih oblika kretanja u niskoj, srednjoj i visokoj razini / puzanje, hodanje, toptanje, stupanje, trčanje, poskoci, skokovi – provodie se u različitim varijantama ovisno o kronološkoj dobi, spolu i drugim karakteristikama djeteta
 2. razni oblici preskoka, naskoka, saskoka, prelaženja, penjanja, povlačenja, provlačenja, kotrljanja, ljuljanja i okretanja
 3. realizacija manje ili više složenih tehničkih zadataka u elementarnim igrama, poligonima prepreka, radu na stazi, kružnim oblicima rada i radu u stanicama koji su zbog svoje jasno postavljene i dobro organizirane vremenske i sadržajne strukture vrlo prihvatljiv organizacijski oblik rada kod djece s poremećajima iz autističnog spektra
 4. vježbe razgibavanja, jačanja, istezanja i opuštanja
 5. gađanje nepokretnih i pokretnih ciljeva lopticama različitih težina lijevom i desnom rukom i nogom (daljina cilja je prilagođena kronološkoj dobi i drugim karakteristikama i statusu pojedinca)
 6. igre loptom tj. bacanje i hvatanje, kotrljanje, skupljanje, guranje i udaranje lopte nogom i rukom
 7. hodanje po ravnoj liniji, klupi ili niskoj gredi /naprijed, nazad i u stranu sa i bez prepreka
 8. primjena raznih oblika dječjeg plesa
 9. naglasak na vježbe za prevenciju, sprečavanja progresije i ublažavanje skolioze, kifoze i spuštenih stopala kojima su sklona djeca s poremećajima iz autističnog spektra zbog tipičnog držanja tijela
 10. U kineziterapiji pokret je sredstvo kojemu je cilj:
 11. zadovoljiti prirodnu dječju potrebu za kretanjem kao izrazom zadovoljstva, igre, istraživanja i znatiželje te tako usmjeravati i razvijati motoričke sposobnosti djeteta i pomagati mu u razvijanju sklada u senzopsihomotornom razvoju poštujući razinu njegova biološkog, motoričkog, emocionalnog, intelektualnog i socijalnog razvoja
 12. povećati adaptivne, komunikacijske i stvaralačke sposobnosti djeteta u svakodnevnim situacijama i suvremenim uvjetima života
 13. razvijati zdravstvenu kulturu djeteta radi očuvanja i unapređivanja vlastitog zdravlja i zdravlja okoline
 14. Kineziterapija, sport i rekreacijske aktivnosti provode se u bogato opremljenoj sportskoj dvorani s raznim sportskim rekvizitima.

Rehabilitacijski i integracijski programi u Udruzi omogućeni kroz projekte, donacije i humanitarne akcije

Igraonica

Obzirom da Udruga promiče cilj socijalizacije djece s teškoćama u razvoju, ovo je svakako jedna od organizacijskih aktivnosti u tom smjeru. Zbog specifičnosti roditeljstva u ovakvim obiteljima čiji angažman ne prestaje niti kronološkom dobi djeteta, igraonica predstavlja vid kratkotrajnog rasterećenja roditelja, te mogućnost obnove emocionalnih kapaciteta roditelja. Planirani pozitivni učinci provođenja programa i poludnevne igraonice su socijalizacija djece u okruženju zdrave djece.

Laser za integriranje primitivnih refleksa

Refleksi nemaju samo zaštitnu ulogu, već i izuzetno velik značaj u postavljanju temelja neurofiziologije mozga za razvoj viših funkcija mozga, kako motornih, tako i emocionalnih i kognitivnih. Metodom kvantnog integriranja primitivnih refleksa laserom činimo dječji mozak funkcionalnijim na svim poljima: motornom, vestibularnom, verbalnom, vidnom, emocionalnom, saznajnom. Do sada je napravljeno preko 4 000 studija koje potvrđuju učinkovitost ove laseroterapije. Laser (QRI) je relativno nov modalitet laseroterapije koji rapidno dobija na popularnosti ne samo u USA. Laserska tehnologija koristi se širom svijeta više od 35 godina, a akupunkutra tisućama godina. Kvantna refleksna integracija je moćna kombinacija lasera niske frekvencije, zvučne frekvencije i tehnika refleksne integracije s ciljem da “restartira” centralni živčani sustav i ostvari brz i vidljivi rezultati kod pacijenta.

Tomatis terapija

Ako oba područja mozga koja obrađuju signale iz oba uha nisu sinkronizirana, to može zapriječiti korištenje djetetovih potencijala. Uređaj nazvan elektronsko uho, povezan na slušalice kroz puštanje filtrirane glazbe u slušalice reeducira slušanje. Koristi se Mozartova glazba i Gregorijanski napjevi jer su visokih frekvencija i s većim brojem vibracija nego drugi tipovi glazbe. Također koristi srednje i niske tonove izmjenično. Dakle, Tomatis metoda djeluje na centralni živčani sustav (mozak) i dovodi do poboljšanja u obradi slušnih senzacija, govora, koordinaciji, ravnoteži i fokusiranosti, a istovremeno energizira mozak. Uređaj TLTS vuče korijene audiometrije, ali mu je uloga odrediti kako pojedinac komunicira s drugima. Test čini seriju podtestova, čija sinteza rezultata dovodi do krivulje koju nazivamo slušni profil.

Brain Gym

Integriranje obadviju polutki osnovni je cilj gimnastike za mozak. Što više uključimo obje polutke, sposobniji smo funkcionirati integralno. Brain Gym počiva na temeljima neuroznanosti, a sastoji se od dvadesetak vježbi, koje su zapravo križno – lateralni pokreti. Usklađivanjem dijelova tijela i uma poboljšavaju se motoričke sposobnosti, koordinacija, pamćenje, čitanje, izražavanje jezične i matematičke vještine, postiže se bolja emocionalna ravnoteža te se smanjuje stres, napetost i hiperaktivnost.

Soundsory

Soundsory je multisenzorni program koji poboljšava motoričke i kognitivne sposobnosti. Program se sastoji od posebno dizajnirane glazbe koja je neuroakustički izmijenjena i od niza vježbi utemeljenih na pokretu. Dizajniran je da bude siguran, učinkovit i da pomaže svima, a posebno osobama koje imaju: poremećaj iz spektra autizma i razvojne poteškoće, poremećaj senzorne integracije i slušnog procesiranja, kašnjenje u motorici, ravnoteži i koordinaciji, poremećaj deficita pažnje sa ili bez hiperaktivnosti. Glavna svrha Soundsoryja je uspostaviti dobre temelje od osnova senzorne integracije do složenijih kognitivnih funkcija. Temelji se na konceptu neuroplastičnosti: mozak se može promijeniti i stvoriti nove veze kroz specifične i ponavljajuće podražaje.
Utječe na:
1) pokret, ravnotežu i koordinaciju
2) slušno i senzorno funkcioniranje
3) pažnju i koncentraciju

Jahanje i boravak u prirodi

Predstavlja vid rehabilitacijskog programa u kojem se djeluje na više komponenti dječijeg razvoja. Od socijalnih vještina, druženja sa životinjama i boravka u prirodi, mogućnosti kretanja kojeg mnoga djeca nemaju ili je ono otežano. Trodimenzionalno kretanje konja ima niz iznimno povoljnih učinaka na tonus mišića, držanje i motoriku.

Postani volonter

Ispuni pristupnicu i pridruži nam se!

Doniraj

I mala donacija je velika, ako je od srca!