U RANU INTERVENCIJU I REHABILITACIJU UKLJUČUJU SE djeca kod koje su rizici uočeni odmah pri rođenju, prijevremeno rođena djeca (najrizičnija za nastanak daljnjih teškoća), djeca s intrauterinim zastojem rasta te djeca s perinatalnim oštećenjem mozga.

DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU SU ona koja zbog tjelesnih, senzoričkih, komunikacijskih ili intelektualnih teškoća trebaju dodatnu potporu za učenje i razvoj kako bi ostvarila najbolji mogući razvojni ishod i socijalnu uključenost. Tu su i djeca s teškoćama u razvoju koja se mogu razvijati postupno ili naknadno, a koja imaju: motoričke teškoće, višestruke teškoće, kroničnu bolest, genetički sindrom, jezično-govorne teškoće, poremećaj u ponašanju, intelektualne teškoće, poremećaj iz autističnog spektra, oštećenje sluha i vida.

RANA INTERVENCIJA je sintagma iza koje se krije cijeli skup socijalnih, zdravstvenih i obrazovnih usluga

Kontakt : E-mail: socijalne.usluge@vukovarski-leptirici.hr

info@vukovarski-leptirici.hr

 Broj mobitela : Ured: 091 910 5880, 098 952 7761

Pružatelji socijalnih usluga: 091 9784 176

Adresa: Velebitska 16b, Vukovar

Comments are disabled.