Vlada Republike Hrvatske, obvezala se poštivati Konvenciju u kojoj se navodi da je dužna roditeljima osigurati potporu kako bi oni mogli osigurati skrb i što kvalitetniji odgoj svojoj djeci. Istodobno, Konvencija o pravima djeteta prvi je međunarodni sporazum o ljudskim pravima koji uporabom izraza “nadležna tijela” izrijekom priznaje i ulogu nevladinih udruga. Dakle, predviđa aktiviranje iangažiranje svih koji mogu pridonijeti ostvarivanju prava djeteta.

Obzirom na visoke standarde koji su postavljeni u Konvenciji o pravima djeteta, nijedna vlada ne može reći da u njezinoj zemlji nema primjera kršenja prava djeteta, pogotovo ne naša, odnosno da ne postoji potreba za trajnom skrbi o zaštiti prava djeteta u skladu s Konvencijom, posebice djece u riziku! Mi kao Udruga činimo sve što možemo! Čini li to i naša Vlada?

Comments are disabled.